Algemene productinformatie Insuline Aspart Sanofi®

Insuline aspart Sanofi (insuline aspart 100 eenheden/ml) is een kortwerkende insuline. Het wordt gebruikt om een hoge bloedglucosespiegel te verlagen bij patiënten met diabetes mellitus. Hieronder leest u meer over de indicatie, werking, het gebruik en bijwerkingen.

Insuline Aspart Sanofi is geïndiceerd voor de behandeling van diabetes mellitus bij volwassenen, adolescenten en kinderen van 1 jaar en ouder.

Er zijn drie manieren van toedienen:

 • Voorgevulde SoloStar® pen
 • Patroon voor bijpassende herbruikbare pen (bijvoorbeeld AllStar®PRO of JuniorSTAR®)
 • Injectieflacon voor infusiepomp of intraveneuze toediening

 

  Insuline Aspart Sanofi is een snel werkende insuline-analoog. De dosering zal verschillen per individu en wordt vastgesteld op basis van de behoefte van de patiënt. Controle van bloedglucose en aanpassingen van de insulinedosis zijn belangrijk om optimale glykemische controle te bereiken.

  De individuele insulinebehoefte ligt bij volwassenen en kinderen meestal tussen 0,5 en 1,0 eenheid/kg/dag. Bij een behandeling met een basaal-bolusregime kan insuline aspart Sanofi voorzien in 50%-70% van de insulinebehoefte en kan in de rest worden voorzien door een middellang- of langwerkende insuline.

  Aanpassing van de dosis kan nodig zijn als de lichamelijke activiteit van de patiënt toeneemt, het gebruikelijke dieet verandert of er sprake is van een bijkomende ziekte.

  Overstappen naar Insuline Aspart Sanofi

  Indien uw patiënt overstapt van een andere insuline moet u de dosis Insuline Aspart Sanofi mogelijk aanpassen. Het heeft een sneller intredende werking en een kortere werkingsduur dan oplosbare humane insuline.

  Tijdens de overstap en in de eerste weken daarna is controle van de bloedglucosespiegel belangrijk.

  Aandachtspunten

  Bij de overstap naar een biosimilar insuline is zorgvuldigheid geboden. Bekijk hier de aandachtspunten van de Nederlandse Diabetes Federatie.

  De werking van Insuline Aspart Sanofi is het gevolg van de verbeterde opname van glucose na binding van insuline op de spier- en vetcelreceptoren met gelijktijdige remming van glucoseafgifte van de lever.

  Binnen de eerste 4 uur na een maaltijd zal Insuline Aspart Sanofi de grootste daling van de glucoseconcentratie veroorzaken.

  Indien Insuline Aspart Sanofi subcutaan wordt geïnjecteerd, zal de werking binnen 10 – 20 minuten plaatsvinden. Het maximale effect treedt op na 1 – 3 uur na de injectie. De werkingsduur is 3 tot 5 uur.

  Insuline aspart kan bijwerkingen hebben zoals:

  1. Hypoglykemie: ofwel te weinig glucose in het bloed, is de vaakste gemelde bijwerking (≥1/10). In dit geval is het van groot belang de bloedglucosespiegel te verhogen.
  2. Lokale reacties op de injectieplaats komen soms voor (≥1/1.000,<1/100) en uit zich in onder meer pijn, roodheid, netelroos, ontsteking, blauw plekken, zwelling van de huid en jeuk. Dit  verdwijnt meestal na enkele weken na gebruik van insuline.  
  3. Verslechterde visus en (verergering van) diabetische retinopathie: komen soms voor (≥1/1.000,<1/100). Refractieafwijkingen kunnen bij start van de insulinebehandeling optreden en gaan meestal vanzel voorbij. Retinopathie kan tijdelijk verergeren bij intensivering van de insulinetherapie met abrupte verbetering in glykemische controle. Op lange termijn vermindert verbeterde glykemische controle het risico op progressie van diabetische retinopathie juist. 
  4. Gezwollen gewrichten: komen soms voor (≥1/1.000,<1/100), dit gebeurt meestal aan het begin van het gebruik doordat meer vocht wordt vast gehouden rond de enkels en andere gewrichten.
  5. Huidverandering op de injectieplaats: indien de patiënt herhaaldelijk op dezelfde plek injecteert kan het vetweefsel onder de huid slinken of dikker worden. Dit komt soms voor (≥1/1.000,<1/100).
  6. Anafylactische reacties: komen zeer zelden voor (<1/10.000), maar kunnen mogelijk levensbedreigend zijn.

  Bekijk voor een uitgebreid overzicht van bijwerkingen de SmPC. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in de SmPC.

  Gebruik Insuline Aspart Sanofi® niet bij overgevoeligheid voor de werkzame stof insuline apart of allergie voor de hulpstoffen:

  • Fenol
  • Metacresol
  • Zinkchloride
  • Polysorbaat 20
  • Natriumchloride
  • Zoutzuur  (voor pH – instelling),
  • Natriumhydroxide (voor pH - instelling)
    

  Combinatie van insuline aspart Sanofi met pioglitazon

  Gevallen van hartfalen zijn gemeld wanneer pioglitazon werd gebruikt in combinatie met insuline, in het bijzonder bij patiënten met een verhoogd risico op hartfalen. Hiermee moet rekening worden gehouden als men een behandeling met de combinatie van pioglitazon en insuline aspart Sanofi overweegt. Als deze combinatie wordt gebruikt, moeten patiënten gecontroleerd worden op klachten en symptomen van hartfalen, gewichtstoename en oedeem. Pioglitazon moet worden stopgezet als er verslechtering van de hartklachten optreedt.

  Insuline aspart Sanofi (insuline aspart) kan tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Intensievere regulatie en controle van de bloedglucose zijn belangrijk.

  Gegevens van twee gerandomiseerde, gecontroleerde klinische onderzoeken wijzen niet op een ongewenst effect van insuline aspart op de zwangerschap of op de gezondheid van de foetus/pasgeborene in vergelijking met humane insuline.

  De insulinebehoefte is meestal lager in het eerste trimester en hoger in het tweede en derde trimester. Na de bevalling keert de insulinebehoefte normaal gesproken snel terug naar de waarden van vóór de zwangerschap

  Er zijn geen beperkingen voor behandeling met insuline aspart Sanofi tijdens de borstvoeding. De dosis insuline aspart Sanofi moet soms worden aangepast.

  ▼ Insuline Aspart Sanofi is onderworpen aan aanvullende monitoring. Indien er bijwerkingen zijn moeten deze worden gemeld via het nationale meldsysteem: Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb

  Een biosimilar is een biologisch medicijn dat erg lijkt op het originele biologische medicijn. Zodra het referentiemedicijn een aantal jaren op de markt is, mogen andere fabrikanten dit namaken. Omdat biologische medicijnen gemaakt worden door een levend organisme, zijn deze nooit helemaal hetzelfde. Dit geldt voor originele biologische medicijnen en biosimilars. De werking en veiligheid van een biosimilar komt overeen met het referentiemedicijn. Een biosimilar werkt dus even goed en is even veilig.

  Lees verder op de website van het CBG

  Referentie: https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-originele-biologische-medicijnen-en-biosimilars

Therapeutische indicaties en Insuline Aspart Sanofi

Insuline Aspart Sanofi is geïndiceerd voor de behandeling van diabetes mellitus bij volwassenen, adolescenten en kinderen van 1 jaar en ouder. Lees meer over:

 • Diabetes

Neem contact met ons op

Lineke Meijer

KEY ACCOUNT MANAGER

Also Interesting Content