Algemene productinformatie Insuline Lispro Sanofi®

Insuline Lispro Sanofi (insuline lispro 100 eenheden/ml) is een snelwerkende insuline-analoog. Het wordt gebruikt om een hoge bloedglucosespiegel te verlagen bij patiënten met diabetes mellitus. Hieronder leest u meer over de indicatie, werking, het gebruik en bijwerkingen.

Insuline Lispro Sanofi is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen en kinderen met diabetes mellitus om een normale glucosehomeostase te handhaven of  voor de initiële stabilisatie van diabetes mellitus.

Gebruik Insuline Lispro Sanofi oplossing voor injectie in:

 • De voorgevulde SoloStar® pen
 • Een patroon voor de bijpassende herbruikbare pen (bijvoorbeeld AllStar®PRO of JuniorSTAR®)
 • Een injectieflacon

 

  Insuline Lispro Sanofi is een snel werkende insuline-analoog. De dosering zal verschillen per individu en wordt vastgesteld op basis van de behoefte van de patiënt. Normaliter is dit in combinatie met een middellang- of langwerkende insuline.

  Insuline lispro kan kort voor de maaltijd en kort na de maaltijd worden toegediend. Indien de patiënt de insuline subcutaan toedient is de werkingsduur tussen de 2 en 5 uur. Door de snelle werking is het mogelijk deze insuline zeer kort voor een maaltijd toe te dienen.

  Deze insuline mag worden gecombineerd met een langwerkende insuline of orale sulfonylureumderivaten (SU-derivaten).

  Wijze van toediening

  Insuline Lispro Sanofi-oplossing voor injectie dient te worden toegediend via subcutane injectie of met een continue subcutane infusiepomp (zie rubriek 4.2 in de SmPC) en kan eventueel worden toegediend door middel van intramusculaire injectie, hoewel dit niet wordt aanbevolen. Indien nodig kan Insuline lispro Sanofi ook intraveneus worden toegediend, bijvoorbeeld voor het reguleren van bloedglucosespiegels gedurende ketoacidose, acute ziekte of tijdens intra- en postoperatieve perioden

  Subcutane toediening

  Insuline Lispro Sanofi 100 eenheden/ml in patronen of in een voorgevulde pen is alleen geschikt voor subcutane injecties. Deze moeten worden toegediend in de bovenarm, dij, bil of buik. De patiënt moet de injectieplek roteren om mogelijke verslapping of verdikking van de huid te voorkomen.

  Aandachtspunten

  Bij de overstap naar een biosimilar insuline is zorgvuldigheid geboden. Bekijk hier de aandachtspunten van de Nederlandse Diabetes Federatie.

  Insuline lispro Sanofi reguleert het glucosemetabolisme. Verder zorgt de insuline voor een toename van de synthese van glycogeen, vetzuren, glycerol en eiwit in het spierweefsel.

  Tevens zorgt het voor een verhoogde opname van aminozuren en een afname van de glycogenolyse, gluconeogenese, ketogenese, lipolyse en eiwitkatabolisme en aminozuuruitscheiding.

  Insuline lispro kan bijwerkingen hebben zoals:

  1. Hypoglykemie ofwel te weinig glucose in het bloed. Dit is de meest frequent optredende bijwerking. In dit geval is het van groot belang de bloedglucosespiegel te verhogen.
  2. Plaatselijk allergie komt vaak voor. Dit uit zich bijvoorbeeld in roodheid, zwelling of jeuk rond de injectieplaats. Dit  verdwijnt meestal na een paar dagen tot een paar weken.
  3. Huidverandering op de injectieplaats: indien de patiënt herhaaldelijk op dezelfde plek injecteert slinkt het vetweefsel onder de huid soms (lipodystrofie).

  Systemische allergie voor insuline treedt zelden op, maar kan in ernstige gevallen levensbedreigend zijn.

  Bekijk voor een uitgebreid overzicht van bijwerkingen de SmPC. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in de SmPC.

  Gebruik Insuline Lispro Sanofi niet bij overgevoeligheid voor de werkzame stof insuline apart of allergie voor de hulpstoffen:

  • Metacresol
  • Glycerol
  • Dinatriumwaterstoffosfaatheptahydraat
  • Zinkchloride
  • Zoutzuur  (voor pH – instelling),
  • Natriumhydroxide (voor pH - instelling)


  Combinatie van insuline lispro Sanofi met pioglitazon

  Gevallen van hartfalen zijn gemeld wanneer pioglitazon werd gebruikt in combinatie met insuline, in het bijzonder bij patiënten met een verhoogd risico op hartfalen. Hiermee moet rekening worden gehouden als men een behandeling met de combinatie van pioglitazon en insuline lispro Sanofi overweegt. Als deze combinatie wordt gebruikt, moeten patiënten gecontroleerd worden op klachten en symptomen van hartfalen, gewichtstoename en oedeem. Pioglitazon moet worden stopgezet als er verslechtering van de hartklachten optreedt.

  Gegevens van een groot aantal blootgestelde zwangerschappen wijzen er niet op dat Insuline Lispro Sanofi enig nadelig effect heeft op de zwangerschap of gezondheid van de foetus. Indien de patiënt zwanger is, is het van belang de insulinebehoefte goed te monitoren. Meestal zal de insulinebehoefte afnemen de eerste drie maanden, echter toenemen in de resterende zes maanden.

  Indien er borstvoeding wordt gegeven, moeten het insulinegebruik en/of dieet mogelijk worden aangepast.

  ▼ Insuline Lispro Sanofi is onderworpen aan aanvullende monitoring. Indien er bijwerkingen zijn moeten deze worden gemeld via het nationale meldsysteem: Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb

  Een biosimilar is een biologisch medicijn dat erg lijkt op het originele biologische medicijn. Zodra het referentiemedicijn een aantal jaren op de markt is, mogen andere fabrikanten dit namaken. Omdat biologische medicijnen gemaakt worden door een levend organisme, zijn deze nooit helemaal hetzelfde. Dit geldt voor originele biologische medicijnen en biosimilars. De werking en veiligheid van een biosimilar komt overeen met het referentiemedicijn. Een biosimilar werkt dus even goed en is even veilig.

  Lees verder op de website van het CBG

  Referentie: https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-originele-biologische-medicijnen-en-biosimilars

Therapeutische indicaties en Insuline Lispro Sanofi

Insuline Lispro Sanofi is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen en kinderen met diabetes mellitus om een normale glucosehomeostase te handhaven of  voor de initiële stabilisatie van diabetes mellitus. Lees meer over:

 • Diabetes

Neem contact met ons op

Lineke Meijer

KEY ACCOUNT MANAGER

Also Interesting Content