Algemene productinformatie Toujeo®

Toujeo is een tweede generatie basale insuline die wordt gebruikt voor de behandeling van diabetes mellitus. Op deze pagina vindt u informatie over het gebruik, het werkingsmechanisme, mogelijke bijwerkingen & contra-indicaties.

Toujeo, ook wel bekend als insuline glargine 300E/ml, is een basale insuline die geschikt is voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar om diabetes mellitus type 1 & 2 te behandelen. 

Toujeo is beschikbaar in de voorgevulde SoloStar® insulinepen (tot 80 eenheden per injectie) en als voorgevulde DoubleStar® insulinepen (tot 160 eenheden per injectie).

^ De Toujeo DoubleStar (2 tot 160 eenheden per injectie, in stappen van 2 eenheden)

  Toujeo moet één keer per dag worden toegediend, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip. Wanneer dat nodig is, kan de injectie drie uur vóór tot drie uur ná het gebruikelijke tijdstip worden toegediend. 

  In het geval van diabetes type 1 moet Toujeo gecombineerd worden met een snelwerkende insuline voor maaltijden. Patiënten met diabetes type 2 kunnen het combineren met andere bloedglucoseverlagende medicatie of snelwerkende insuline.

  Toujeo kan alleen subcutaan worden ingespoten. Geschikte injectieplaatsen zijn het dijbeen, de bovenarm of de buikwand. Het is aan te raden de prikplaats te roteren om het risico op het dunner of dikker worden van de huid te verminderen. 

  Pas het doseringsschema (dosis en tijdstip) van Toujeo aan op basis van de individuele respons. Indien u Toujeo wilt voorschrijven of een patient wilt overzetten is een medisch voorschrift, toezicht en controle van de bloedglucosespiegels nodig. 

  Bekijk de SmPC voor uitgebreide informatie over de dosering van Toujeo.

  Starten met Toujeo
  •    Diabetes type 2: start met 0,2 eenheden/kg en pas vervolgens individueel de dosis aan
  •    Diabetes type 1: individueel doseren

  Omzetten van Glargine 100E/ml naar Toujeo
  Omzetten van insuline glargine 100 E/ml naar Toujeo kan eenheid-voor-eenheid, maar een hogere dosis Toujeo (ongeveer 10-18%) kan nodig zijn om de streefwaarden voor de plasmaglucosespiegels te bereiken.

  Omzetten van andere basale insuline naar Toujeo
  Bij omzetting van een middellang- of langwerkende insuline naar Toujeo:
  •    Omzetting eenmaal daags basale insuline naar eenmaal daags Toujeo kan eenheid-voor-eenheid
  •    Bij omzetting van tweemaal daags basale inuline naar eenmaal daags Toujeo is de aanbevolen startdosis 80% van de totale huidige dagelijkse dosis.

  Nauwgezette metabole controle wordt aanbevolen tijdens de omzetting en in de eerste weken daarna.

  De primaire werking van insuline is de regulering van het glucosemetabolisme. Toujeo verlaagt de bloedglucosespiegels door het stimuleren van perifere glucoseopname. Insuline bevordert de eiwitaanmaak terwijl het de eiwitafbraak en vetverbranding in de vetcel remt.

  Eenmaal subcutaan toegediend zal Toujeo geleidelijk worden afgeven naar de bloedbaan.

  Hieronder vindt u enkele bijwerkingen die kunnen ontstaan bij gebruik van Toujeo:

  •    Hypoglykemieën: Indien de bloedglucose te snel of te veel daalt kan een hypoglykemie ontstaan. Dit komt zeer vaak voor (≥1/10). Ernstige hypo’s kunnen leiden tot ernstige neurologische schade, zeker wanneer dit vaker optreedt. Langdurige of ernstige hypoglykemische episodes kunnen levensbedreigend zijn. Door goede instelling van de insuline vermindert u het risico op hypoglykemieën. 
  •    Huid- en onderhuidaandoeningen: zijn vaak gemeld (≥1/100, < 1/10). Bij herhaaldelijk prikken op dezelfde plek kan verdikking of verdunning ontstaan op de injectieplaats. Dit kan worden voorkomen door prikplekken te roteren.
  •    Algemene aandoeningen en toedieningsplaats – stoornissen: vaak ontstaan reacties zoals roodheid, spierpijn, jeuk, huiduitslag, zwelling of ontsteking (≥1/100, < 1/10). Deze gaan meestal na een paar dagen of weken vanzelf over.  Insuline kan zelden oedeem veroorzaken (≥1/10.000, < 1/1.000), vooral als een voordien slechte metabole regulering verbeterd wordt door een intensievere insulinetherapie.
  •    Oogaandoeningen: Bij intensivering van de insulinetherapie kan er een tijdelijke verslechtering van diabetische retinopathie ontstaan, indien de patiënt hier voorheen al last van had (≥1/10.000, < 1/1.000). 

  Bij het gebruik van insuline kan een immediate-type allergische reactie ontstaan. Dit kan worden veroorzaakt door de insuline zelf of de hulpstoffen. Mogelijke uitingen zijn gegeneraliseerde huidreacties, angio-oedeem, bronchospasmen, hypotensie en shock. Dit komt bij Toujeo zelden voor (≥1/10.000, < 1/1.000), maar kan wel zeer ernstige gevolgen hebben.

  Bekijk voor een volledig overzicht van bijwerkingen de SmPC van Toujeo.

  Gebruik Toujeo niet bij overgevoeligheid voor glargine of allergie voor de hulpstoffen: 
  •    Zinkchloride
  •    Metacresol
  •    Glycerol
  •    Zoutzuur  (voor pH – instelling)
  •    Natriumhydroxide (voor pH - instelling) 


  Combinatie van Toujeo met pioglitazon
  Gevallen van hartfalen zijn gemeld wanneer pioglitazon is gebruikt in combinatie met insuline, in het bijzonder bij patiënten met een verhoogd risico op de ontwikkeling van hartfalen. Dit moet in overweging worden genomen indien behandeling met de combinatie van pioglitazon en Toujeo wordt
  overwogen. Indien deze combinatie wordt gebruikt, dienen patiënten te worden geobserveerd op signalen en symptomen van hartfalen, gewichtstoename en oedeem. Gebruik van pioglitazon dient te worden gestaakt bij verslechtering van cardiale symptomen.

  Er is nog geen klinische ervaring met het gebruik van Toujeo bij zwangere vrouwen. Uit gegevens van zwangerschapsuitkomsten met insuline glargine 100E/ml, komen geen ongewenste effecten op de zwangerschap naar voren. Indien klinisch noodzakelijk, kunt u het gebruik van Toujeo tijdens de zwangerschap overwegen.

  Het is belangrijk de patiënt goed te controleren tijdens de zwangerschap en na de bevalling. Pas indien nodig de insulinedosering aan om mogelijke risico’s te mijden.

  Naar verwachting heeft insuline glargine geen effect op de zuigeling bij borstvoeding. Bij het geven van borstvoeding zijn mogelijk wel aanpassingen in insulinedosering en dieet nodig.

  Lees voor meer informatie over vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding de SmPC van Toujeo. 

Neem contact met ons op

Neville Watson

PORTFOLIO SPECIALIST

Also Interesting Content